Wednesday, September 15, 2010

माझ्या मानलेल्या बायलेस

प्रिय श्रेया,

माका ट्विटर वापरूनशान कंटाळो आयलोसा बघ. वाक्य सुरु नाय केला तोच संपवूक लावतत. कसलो हो कंजूसपणो ? माणूस प्रेमाच्यो दोन गोष्टी बोलतलो, तर खय जाऊन? असो. बरेच दिवस माझ्यासाठी ट्विटर मध्ये काय लिहूक नाय आसय. म्हणून विचार केलो मीच लिहितंय. आणि तू कशाक लिहीतलय म्हणा. मोठ्ठी गायिका मा तू. हो ठाव आसा माका. तर काय झाला? माहित आसा बंगालसून आयलसय. मी सुधा गौड सारस्वत ब्राह्मण आसय. माझे पूर्वज सुधा थयसून खयसूनच आयलेसत म्हणतत. माका तर दाट शंका आसा कि मागच्या जन्मी तू माझी बायल होतंय. आपण दोघा हातात हात घालून सरस्वती नदीच्या काठी गाणी गाउक जात असे. माझी स्मरणशक्ती बरी नसल्यान माका या जन्मी गाणा विसरूक झालासा. तुका बरा आठवता. या जन्मी आवशीच्या पोट्सून बाहेर आल्याबरोबर गात सुटलय ता. माका गाउक येत नाय म्हणून माझ्याकडे लक्ष्य देणय नाय तू. हाडांच्यो काड्यो नि बोच्याचो तुणतुणो झालोसा माझो म्हणून काय झाला? भुकेक भाकरीचो तुकडो नि निजूक मोडको बाकडो आसा म्हणून काय झाला? माका काय मॉडेल कॉलेजचो संजू समजलंय? सायकलीची शरियत बाकी आसा अजून लक्ष्यात ठेय. मालवणचो आसय मी. सायकलीवरून येतलय नि तुका बसवून घेऊन जातलय.

बरा. एक सांग. तुका प्रेम आसा मा माझ्याशी? मोठाला तोंड उघडून गाउक बरा याता. प्रेम आसा ता सांगूक याणा नाय? खोटा बोलतसय तर सांग. पाठलाग करतसय कि नाय माझो तू? मी मुंबईत आसय हे कळताच मुंबईक आयलय कि नाय तू? एवढी वर्षा राजस्थानात काढून सुधा मुंबईक आयलय कि नाय? बरा. मी अमेरीकेके काय गेलय, पाठल्यान तू हजर! सीएटलाक आयलय मा माझ्या पाठी कार्यक्रम करूक? पुढून सातव्या रांगेत बसुनशान बघितलसय मी तुका. मी वाट बघत होतय स्टेजच्या खाली कधी उतरतय. येऊकच नाय तू. बरा. मग मी गेलय हयदराबादेक. आयलय मा पाठी पाठी? शिल्पकला वेदिका मध्ये बघितलय मा माका तू? सहाव्या रांगेत बसलेलय मी. गो, नवरो होणार्यो बायलेक गाउक लावता कबुल आसा, पण एवढा मनावर घेऊन नुसता तीन तास गाउक कित्याक बसूचा? माझ्याशी बोलूक वेळ मिळूकच नाय तुका. बरा. आता बेन्गलुराक आयलय मी, तर परत येतसय मा पाठी पाठी? उद्या गाणार आसय मा बसवनगुडीत? माझ्या कार्यालयाच्या खिडकी खालीच ते मैदान आसा बघ. या सगळ्याचो अर्थ काय लावूचो? येतसय मा दिवसेंदिवस माझ्या अजून अजून जवळ? माका दिसता पुढच्या वेळी माझ्या घराकच येतलय तू गाउक. मग कशाक भाव खातय? बोलून टाक कि. श्रेया राजी तर काय मेलो करतलो दाजी? घोशाल काय नि घोसाळकर काय. प्रेम असूक होया. ता महत्वाचा.

माका ठाऊक आसा पत्र वाचताच हसतलय तू. हसेनाका. माझा काय जाता भाबडा. तसा पण बायल हसत रवतली तेव्हाच घो खुश रवतालो मा. हसत रव. अष्टपुत्र भव. घराकडे आवशीक बापसाक कधी घेऊन येऊ कळय. असा पण चेम्बूराक येउचा कारण मिळत नाय आसा. चल. येऊ का?

4 comments:

MuZiC iN vEiN ! ! ! ! said...

hahahaha... Bara boluk yeta nay re tuka... Ekdum Sitladevichya Aajinchi aathvan aayli re melya...!

Mohit said...

Thanks Akki! Thoda thoda aiklasay ma aaji aajobaancha...ta athhavta kadhi kadhi...:)

Kuldeep said...

Mohita.. .kase suchate re tula itake...?

Mohit said...

Kuldippa, suchte re kadhi kadhi :)